II. Głos Bielszczan się liczy! Administracja służy pomocą.

Pani Prezydent oraz Radni Jej Komitetu będą wspierać wszystkie inicjatywy wzmacniające pozycję mieszkańców względem władz samorządowych:

Koniec z centralizacją podejmowania decyzji!

− Ważne albo budzące emocje lub kontrowersje decyzje władz miasta
(np. lotnisko, zagospodarowanie Szyndzielni, blokowiska w Cygańskim Lesie
czy stadion na Osiedlu Grunwaldzkim) – poprzedzone konsultacjami społecznymi
w formie cyklicznych otwartych spotkań z mieszkańcami, a w najważniejszych
sprawach – referendum.

− Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza – wprowadzimy do statutu miasta
Bielsko-Biała zapisy umożliwiające grupie 5000 obywateli składanie do Rady
Miejskiej projektów uchwał, które musiałyby być obligatoryjnie przedmiotem
obrad Rady Miasta.

− Przejrzyste finanse miasta, kontrola społeczna nad wydatkami i deficytem.
Radni muszą wiedzieć,co uchwalają, mieszkańcy mają prawo wiedzieć na co
wydawane są pieniądze.

− Koniec z nierównością i dowolnością w podnoszeniu podatków i opłat miejskich.
Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców miasta jest wysoki podatek od nieruchomości
a także ciągle rosnące stawki za lokale użytkowe, czy usługi komunalne.

− Przekazanie Radom Osiedli szerszych kompetencji i większych środków finansowych
na najpilniejsze potrzeby mieszkańców (co najmniej 0,5% budżetu miasta, nie mniej
niż 100 tys. na Radę Osiedla)! Zobacz: Budżet partycypacyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego wszędzie tam, gdzie ich do tej pory nie ma,
oraz rejestr terenów inwestycyjnych z określeniem charakteru dopuszczalnych
inwestycji. (W pierwszej kolejności – rozwiązanie problemu braku planów
zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach stosunkowo niedawno
przyłączonych do miasta (np. w Wapienicy).
Na biuro rozwoju miasta i wydział strategii i rozwoju gospodarczego wydajemy
rocznie niemal 3 mln zł, a do tej pory nie mamy planu przestrzennego
zagospodarowania ani planu rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem roli miasta.

− Zapewnimy Radom Osiedli możliwość aktywnego udziału w przygotowywaniu planów
zagospodarowania przestrzennego – dyskusje o nim zostaną przeniesione na osiedla.

− Sesje Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji odbywać się będą w poszczególnych
dzielnicach w zależności od omawianego problemu z udziałem mieszkańców.

− Przywrócimy możliwość powoływania do składu komisji Rady Miejskiej społeczników,
ekspertów niezależnych od Ratusza i Rady.

− Powołamy Zespół ds. Socjalnych i Infrastruktury składający się z przedstawicieli
urzędu miasta i spółdzielni mieszkaniowych.

− Wprowadzimy 99% zniżkę dla osób zmieniających prawo wieczystego użytkowania na
prawo własności.

− Organizacje pozarządowe to partner, a nie konkurencja czy przeciwnik urzędu!

− Powołamy pełnomocnika prezydenta ds. współpracy z organizacjami. Jego biuro
będzie pełniło rolę miejskiego centrum dialogu.

− Wprowadzimy przejrzysty i efektywny system konkursów o dotacje dla organizacji
pozarządowych.

− Wykorzystamy potencjał pracowników administracji niższego szczebla do bieżącego
kontaktu i konsultacji z mieszkańcami; „kuźnia pomysłów” obywateli i władzy.

− Przygotujemy programy edukacyjne na temat podstaw prawa i samorządności,
prezentujący rolę samorządu i zachęcający do aktywności obywatelskiej – w bielskich
szkołach.

− W Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego znajdzie się tłumacz języka
migowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.