Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego

I.       Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego

1.  Opiniowanie założeń gospodarczych miasta stanowiących podstawę do kształtowania budżetu na kolejne lata.
2.  Rozpatrywanie i opiniowanie projektu budżetu miasta oraz wniosków Komisji dot. projektu budżetu.
3.  Dokonywanie analiz wykonania budżetu miasta.
4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu i w budżecie miasta oraz wniosków Komisji w tym zakresie.
5.  Opiniowanie zasad, kierunków i preferencji ekonomicznych i społecznych.
6.  Ocena sprawozdań z wykonania budżetu miasta.
7.  Opiniowanie projektów uchwał związanych z budżetem miasta, w tym dotyczących: podatków, Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
8.  Opiniowanie konieczności zaciągania kredytów, pożyczek, udzielania poręczeń oraz emisji papierów wartościowych przez Gminę.
9.  Inicjowanie i opiniowanie działań społeczno-gospodarczych realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).
10.  Inicjowanie i opiniowanie analiz finansowych i przedsięwzięć społeczno-gospodarczych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej.
11.  Opiniowanie innych form pozabudżetowych pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie miasta.
12.  Wyrażanie opinii w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium.
13.  Przedstawianie Radzie Miejskiej opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach finansowych.
14.  Inicjowanie zmian i aktualizacja  strategii rozwoju Bielska-Białej oraz ocena  jej realizacji.
15.  Inicjowanie, opiniowanie oraz analiza przedsięwzięć dotyczących trwałego i zrównoważonego rozwoju różnych sfer życia społeczno-gospodarczego miasta.
16.  Inicjowanie i opiniowanie zasad i kryteriów stosowania preferencji dla inwestorów – krajowych i zagranicznych.
17.  Inicjowanie i opiniowanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie wykorzystania lokalnych możliwości rozwoju produkcji i usług.
18.  Opiniowanie przedsięwzięć z zakresu przekształceń własnościowych w gospodarce komunalnej miasta.
19.  Dokonywanie oceny wpływu różnorodnych zjawisk i czynników społeczno-gospodarczych i finansowych na wzrost, unowocześnienie i intensyfikację produkcji.
20.  Wypracowywanie i kształtowanie efektywnych form kontaktów między instytucjami, grupami społecznymi (stowarzyszeniami) zainteresowanymi współpracą.
21.  Współpraca z organami samorządu gospodarczego oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej.
22.  Opiniowanie działalności: Fundacji Rozwoju Miasta, Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości, Parku Przemysłowego i Usługowego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bielsku-Białej.
23.  Współtworzenie polityki miasta w zakresie kierunków wykorzystania mienia komunalnego Bielska-Białej, a także prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza w centrum miasta.
24.  Inicjowanie i opiniowanie współpracy Urzędu Miejskiego z Urzędem Wojewódzkim w zakresie przekazywania informacji dotyczącym powierzchni użytkowych w mieście należących do Skarbu Państwa.
25.  Współpraca z   właściwymi komórkami  organizacyjnymi  Urzędu  Miejskiego  w  Bielsku-Białej w zakresie nawiązywania krajowych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych.
26.  Współpraca z komisją do spraw edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego – ponadgimnazjalnego i wyższego.
27.  Opiniowanie działalności komórek  organizacyjnych  Urzędu  Miejskiego oraz innych jednostek samorządowych w zakresie działania Komisji.
28.  Współtworzenie i nadzorowanie promocji miasta, w tym aktualizacji i opiniowania realizacji strategii promocji miasta.
29.  Inspirowanie i kreowanie właściwej informacji o mieście.
30.  Współpraca z innymi komisjami w zakresie promocji gospodarczej, turystyczno-sportowej i edukacyjno-kulturalnej miasta.
31.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie nawiązywania kontaktów oraz współpracy z zagranicą.
32.  Opiniowanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności spółek handlowych oraz innych przedsiębiorców z udziałem miasta Bielska-Białej, a także opiniowanie odwoływania i powoływania członków i kandydatów do władz nadzorczych tych podmiotów oraz nadzór nad realizacją strategii rozwoju miasta przez te podmioty.
33.  Inicjowanie, nadzór i opiniowanie działań dotyczących realizacji projektów z funduszy Unii Europejskiej, a także kształtowanie polityki informacyjnej o Unii Europejskiej.
34.  Inicjowanie i opiniowanie działań dotyczących samorządowej polityki regionalnej i transgranicznej, w tym funkcjonowania Euroregionów, w których miasto jest uczestnikiem.
35.  Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, dotyczących podatków i opłat lokalnych.
36.  Opiniowanie ofert krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych dotyczących handlu, usług i drobnej wytwórczości.
37.  Dokonywanie analizy sytuacji rynkowej (zaopatrzenie, ochrona konsumentów, jakość, baza materiałowo-techniczna) na podstawie informacji przygotowywanych przez Urząd Miejski oraz Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
38.  Wspieranie rozwoju handlu oraz drobnej wytwórczości i ochrona zanikających zawodów.
39.  Opiniowanie spraw związanych z działalnością targowisk miejskich, giełd, giełd samochodowych i parkingów.
40.  Opiniowanie  spraw  dotyczących  wyznaczania  miejsc  do  prowadzenia  handlu  okrężnego  na  terenach  stanowiących  własność  miasta  Bielska-Białej.
41.  Współtworzenie polityki miasta w zakresie działalności gospodarczej w mieście ze szczególnym uwzględnieniem centrum miasta.
42.  Analiza spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrębie miasta w tym:
a)    opiniowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
b)    opiniowanie spraw związanych z wprowadzeniem zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,
c)     opiniowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
43.  Opiniowanie spraw związanych z powstawaniem i działalnością ogródków letnich.
44.  Opiniowanie spraw wynikających z ustawy o transporcie drogowym.
45.  Opiniowanie wniosków dotyczących lokalizacji salonów gier.
46.  Opiniowanie spraw dotyczących czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych.
47.  Opiniowanie wniosków w sprawie podziału środków finansowych uzyskanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2007
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2007 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>