Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

V. KOMISJA ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ I SPORTU

1.  Rozpatrywanie spraw związanych z ochroną zdrowia w mieście.
2.  Ocena działalności ochrony zdrowia w mieście.
3.  Ocena rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania służby zdrowia w mieście.
4.  Przeprowadzanie/inicjowanie analiz stanu zdrowotnego mieszkańców miasta, określanie potrzeb zdrowotnych i ocena stopnia ich zabezpieczenia.
5.  Rozpatrywanie spraw dotyczących ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w mieście.
6.  Współdziałanie z Komisjami Rady Miejskiej oraz organizacjami społecznymi, w tym zajmującymi się patologiami społecznymi.
7.  Współpraca z samorządami terytorialnymi różnego szczebla w sprawach dotyczących ochrony zdrowia.
8.  Współpraca z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
9.  Współpraca z radami społecznymi zakładów służby zdrowia, których organem założycielskim jest miasto.
10.  Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących spraw z zakresu ochrony zdrowia w mieście.
11.  Udział w komisjach konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach służby zdrowia, których organem założycielskim jest miasto, o ile będą organizowane z zachowaniem takiego trybu.
12.  Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia.
13.  Zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących rodziny w jak najszerszym zakresie, w szczególności w aspektach:
a)    bazy materialnej rodziny,
b)    otoczenia psychosocjalnego,
c)     edukacji i wspomagania procesów wychowawczych,
d)    szeroko pojętego zdrowia rodziny,
e)    działań władz samorządowych i administracji rządowej mających istotny wpływ na kondycje rodzin.
14.  Wydawanie opinii, inspirowanie różnorakich działań samorządu na rzecz umocnienia rodziny, zajmowanie stanowiska wobec pojawiających się zagrożeń, udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących problematyki rodzin, działania na rzecz współpracy instytucji i organizacji wspierających rodzinę, a w szczególności :
a)    działanie na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych zwłaszcza rodzin mniej zamożnych i wielodzietnych,
b)    uczestniczenie w kreowaniu stanowiska samorządu odnośnie postulowanej prorodzinnej polityki podatkowej państwa,
c)     sygnalizowanie zagrożeń patologią i niepokojących zmian w środowisku,
d)    wysuwanie propozycji wspierania:
-         osób starszych osamotnionych w rodzinach,
-         rodzin niepełnych,
-         rodzin zagrożonych patologią,
-         rodzin dotkniętych niepełnosprawnością.
e)    promowanie:
-         programów wychowania prorodzinnego w szkołach,
-         programów wspomagających wychowawców, rodziców i pedagogów,
-         innych działań i programów mających na celu umocnienie rodziny,
-         programów informujących pedagogów i wychowawców.
f)      współuczestniczenie w koordynacji prac stowarzyszeń, wspólnot i kościołów dla budowania miejskiej polityki prorodzinnej oraz współpraca z Radami Osiedli,
g)    współpraca przy tworzeniu świetlic środowiskowych oraz w miarę możliwości centrów usług socjalnych,
h)    opiniowanie prac organów i agend samorządowych (w tym projektów uchwał Rady Miejskiej) pod kątem ich wpływu na sytuacje rodzin,
i)      współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu w celu tworzenia prorodzinnego klimatu w naszym mieście,
j)      współdziałanie z instytucjami kulturalnymi miasta na rzecz ugruntowania kultury sprzyjającej rodzinie,
k)     kontakty z innymi komisjami ds. rodziny  zmierzające do kształtowania prorodzinnych norm prawa oraz współpraca w tym zakresie z parlamentarzystami,
l)      dokonanie przeglądu strategii rozwoju miasta oraz opiniowanie jej realizacji w aspekcie polityki prorodzinnej samorządu.
15.  Określanie i opiniowanie kierunków polityki socjalnej miasta :
a)    wspieranie działań zapobiegających i rozwiązujących problemy patologii społecznej,
b)    inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zabezpieczających potrzeby psychospołeczne osób starszych :
-         rozwój usług socjalnych w tym zakresie,
-         rozwój placówek stacjonarnych dziennych i całodobowych,
-         wspieranie inicjatyw samopomocowych.
c)     podejmowanie działań zmierzających do aktywnego włączania się niepełnosprawnych w nurt życia społecznego,
d)    rozwiązywanie problemów związanych ze skutkami bezrobocia,
e)    wspieranie tworzenia instrumentów rozwoju gospodarczego :
-         Inkubatora Przedsiębiorczości,
-         Ośrodka Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw.
f)      współpraca z komisjami Rady Miejskiej oraz stowarzyszeniami, jednostkami sfery budżetowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi, fundacjami i innymi w zakresie określania polityki społecznej,
g)    prowadzenie systemowych badań społeczności naszego miasta.
16.  Opiniowanie działalności w sferze kultury fizycznej w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.
17.  Opiniowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i uczniowskich klubów sportowych w zakresie sprawowanego przez  Prezydenta  Miasta  nadzoru nad tymi jednostkami.
18.  Opiniowanie i wnioskowanie, w sprawach dotyczących działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych  miasta zajmujących się rekreacją ruchową oraz rozwojem sportu dzieci i młodzieży.
19.  Opiniowanie realizacji strategii  rozwoju  Bielska-Białej  w części dotyczącej zagadnień kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
20.  Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zapewnienia w budżecie miasta środków finansowych na realizacje zadań w dziedzinie kultury fizycznej.
21.  Inicjowanie i podejmowanie działań koordynujących w zakresie :
a)    stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta,
b)    wyposażenie obiektów zamkniętych (hale sportowe) i otwartych (boiska, stadiony, tereny rekreacyjne) w urządzenia sportowo-rekreacyjne,
c)     rozpoznanie wykorzystania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
d)    postulowanie o udzielenie pomocy finansowej stowarzyszeniom kultury fizycznej na utrzymanie i unowocześnienie obiektów sportowych, z których korzystają mieszkańcy,
e)    udział w naradach przedstawicieli środowisk sportowych przed ważnymi imprezami sportowymi o randze krajowej i międzynarodowej,
f)      wspieranie działań i udzielanie pomocy w organizowaniu letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
22.  Opiniowanie działalności w zakresie rozwoju i promocji turystyki na terenie miasta.
23.  Opiniowanie i inicjowanie lokalnych możliwości rozwoju usług turystycznych.
24.  Stymulowanie działań, mających na celu zagospodarowanie turystyczne terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.
25.  Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie funkcjonowania obiektów i urządzeń turystycznych.
26.  Opiniowanie podejmowanych przez Prezydenta  Miasta  zamierzeń w zakresie:
a)    aktualizacji i odnowienia tablic informacji turystycznej w mieście,
b)    odnowienia oznakowania szlaków turystycznych,
c)     wykonania tablic schematycznych szlaków pieszych,
d)    opracowania wydawnictw turystycznych.
27.  Opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zapewnienia w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań w dziedzinie turystyki.
28.  Wspieranie działalności stowarzyszeń i jednostek turystycznych w organizacji: wycieczek, rajdów, zlotów i obozów.
29.  Opiniowanie i wspieranie działalności Kół Krajoznawczo-Turystycznych, funkcjonujących w bielskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
30.  Opiniowanie kierunków promocji i rozwoju turystyki w mieście poprzez m.in. udział w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych (targi turystyczne, pokazy, konkursy).

Załącznik
do Uchwały Nr IV/40/2007
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 23 stycznia 2007 roku

Jedna odpowiedź na „Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu

  1. Annedeevy pisze:

    Tak, prawdopodobnie tak jest

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>